Chào mừng các bạn đến với Website Tỉnh đoàn Bến Tre

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018 - Tuổi trẻ Bến Tre Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Đề cương tuyên truyền Mục tiêu và giải pháp thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020Mục tiêu và giải pháp thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020 PDF. In bài viết Email
Đề cương tuyên truyền
Tác giả: Theo http://www.bentre.gov.vn/   
article->created?> Ngày tạo: 06-02-2017 04:01

Mục tiêu của Đề án phát triển nghề công tác xã hội trước hết là nâng cao nhận thức của xã hội về nghề công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu tăng khoảng 50% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh; củng cố, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội của tỉnh; hỗ trợ nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các huyện, thành phố và phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp và các lĩnh vực khác.

Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp.

Xã hội hoá các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên xã hội; xây dựng thí điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội cấp huyện

Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội

Rà soát, sắp xếp các cơ sở trợ giúp xã hội, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập; khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, hình thức quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm phù hợp với khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng, củng cố, phát triển các cơ sở trợ giúp xã hội lồng ghép với các chương trình, đề án của Chính phủ về người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình đẳng giới và phát triển nghề công tác xã hội.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Hình thành đường dây tư vấn (Hotline) tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trợ giúp các đối tượng, người dân tiếp cận tối đa các dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực việc làm, y tế, giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác. Mở rộng các loại dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng và người dân gồm: Tư vấn, tham vấn, kết nối, chuyển tuyến, trị liệu rối nhiễu tâm trí, phục hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, tuyên truyền. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các nhóm đối tượng đặc thù như người có vấn đề về sức khỏe tâm thần; người cao tuổi; trẻ tự kỷ; người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn gặp biến cố bất thường. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội và mở rộng đối tượng, người dân thụ hưởng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát triển mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội tại cấp xã, phường, thị trấn và phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 02 cộng tác viên công tác xã hội theo tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội được quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2013 quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội. Tăng cường năng lực và phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Hình thành và phát triển mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trong hệ thống trường học, bệnh viên, tư pháp; trong đó, tập trung phát triển các dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo cũng như những vấn đề xã hội khác. Hỗ trợ, duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và thành lập mạng lưới công tác viên công tác xã hội cấp xã để hỗ trợ kịp thời các trường hợp cần trợ giúp.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội.

Đào tạo thạc sỹ công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao về công tác xã hội; Đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trình độ đại học. Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội về kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành công tác xã hội đối với các nhóm đối tượng. Đồng thời, tập huấn kỹ năng tham vấn, kỹ năng quản lý vận hành, kỹ năng công tác xã hội đối với người nghèo, người cận nghèo cho Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp; Đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo tại các Cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đào tạo, bồi dưỡng, thi thăng hạng nghề nghiệp đối với viên chức công tác xã hội theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 30/2015/TTLT/BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Công tác tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức

Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông như: đăng tin bài, phóng sự, phát tờ rơi, băng-rôn, nhất là đưa nội dung vào họp Tổ nhân dân tự quản nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội; Tổ chức hội nghị, hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công tác xã hội; tổ chức các chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về phát triển nghề công tác xã hội cho cán bộ các cấp góp phần thực hiện tốt Đề án phát triển nghề công tác xã hội của tỉnh; xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt động công tác xã hội cho cấp cơ sở và cán bộ, nhân viên công tác xã hội; thiết lập các kênh thông tin đa chiều để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các vấn đề có liên quan đến phát triển nghề công tác xã hội, đặc biệt là chương trình, nội dung đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân viên công tác xã hội, phát triển mạng lưới viên chức, nhân viên và mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Điều tra, thu thập thông tin, giám sát, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển nghề công tác xã hội

Tổ chức tổng kết Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011-2015; Tổ chức rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng thuộc công tác xã hội, đội ngũ viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; mạng lưới cơ sở có đào tạo công tác xã hội; đội ngũ giảng viên công tác xã hội và các nội dung khác. Nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về nghề công tác xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý các cấp, các ngành; tăng cường giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đảm bảo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và các chính sách, pháp luật về công tác xã hội.