Bến Tre tổ chức giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Ngày 31/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát nội dung thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre” tại Ủy ban nhân dân xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại.

Đoàn giám sát (gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn) đã giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 28/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh buổi giám sát

Tại nơi làm việc Đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc thực hiện Chương trình tại địa phương, đơn vị. Thực hiện chương trình này, các địa phương, đơn vị của huyện Bình Đại nói chung và Ủy ban nhân dân xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo cấp trên, chất lượng và số lượng tham gia chương trình hàng năm được nâng lên. Công tác tuyên truyền, truyền thông được thực hiện thường xuyên và đến với đối tượng hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân. Công tác vận động của Ủy ban nhân dân xã Vang Quới Tây có sự chuyển biến rõ nét và đạt được kết quả quan trọng: thành lập mới 07 doanh nghiệp, phát triển hộ kinh doanh cá thể 93 hộ nâng tổng số hộ kinh doanh toàn xã là 305 hộ; thành lập 5 tổ hợp tác, tổ nhóm nghề nghiệp (6 tháng đầu năm 2019 thành lập thêm 1/1 tổ hợp tác bưởi da xanh đạt 100%); vận động 57 thanh niên tham gia xuất khẩu lao động (6 tháng đầu năm 2019 đã bay 6/5 lao động đạt 120%); vận động 43 hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thực hiện chương trình,... Tuy nhiên trong buổi làm việc Đoàn giám sát cũng chỉ ra cho địa phương, đơn vị những hạn chế như: Tổ đầu tư và khởi nghiệp của xã chưa phát huy vai trò của các thành viên, năng lực của cán bộ làm công tác khởi nghiệp còn hạn chế và chưa chủ động tham mưu; hộ nghèo, hộ cận nghèo còn tư tưởng trong chờ chính sách của Nhà nước thậm chí không muốn thoát nghèo, công tác tuyên truyền, tuyền thông chưa mang tính chiều sâu, lan tỏa và đa dạng các hình thức…

Qua đó buổi làm, nhiều ý kiến được địa phương, đơn vị kiến nghị như chính sách hỗ trợ cho vay vốn lãi thấp để các hộ kinh doanh có đủ điều kiện lên doanh nghiệp và hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế và tham gia xuất khẩu lao động…

Đoàn giám sát đã tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến, đồng thời giải trình theo thẩm quyền, định hướng các giải pháp trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, truyền thông phải thường xuyên, liên tục, kiên trì và đề nghị bổ sung thực hiện Chương trình trong thời gian tới tại địa phương./.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn