Bến Tre tổ chức lớp tập huấn về một số chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, năm 2021, ngày 01/11/2021, BTV Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Phân viện Miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về một số chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại chương trình các bạn được nghe chị Phạm Thị Thanh Thúy - Trưởng Phòng Cao đài, Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; khái quát tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo,…

Chị Phạm Thị Thanh Thúy - Trưởng Phòng Cao đài, Ban Tôn giáo tỉnh trình bày chuyên đề

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác tôn giáo, các cấp bộ Đoàn - Hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo, hỗ trợ thanh niên tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

Phạm Lộc