Bình Đại tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn trường học, năm học 2020-2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, sáng ngày 09/01/2020, Huyện đoàn Bình Đại tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn trường học, năm học 2020-2021 cho hơn 60 cán bộ đoàn trường học trên địa bàn huyện.

 Tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ đoàn được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề như: Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho đoàn viên,học sinh gắn với mô hình hoạt động đoàn trường học.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp, trang bị các nội dung, thông tin, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ đoàn trường học đồng thời tạo môi trường để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ đó vận dụng trong quá trình công tác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Đoàn thanh niên trường học./.

Nhật Tân - Huyện đoàn Bình Đại