Châu Thành: tổ chức hội nghị trực tuyến sinh hoạt 2 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

          Sáng ngày 16/9/2021, Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 cho gần 100 cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên dưới hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Duy An – Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn truyền đạt nội dung 2 chuyên đề với cán bộ và đoàn viên thanh niên thông qua hình thức trực tuyến

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy An – Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn đã truyền đạt 2 chuyên đề chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Duy An – Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn truyền đạt nội dung 2 chuyên đề với cán bộ và đoàn viên thanh niên thông qua hình thức trực tuyến

          Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          Qua đó, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

Mỹ Xuyên - Huyện đoàn Châu Thành