Chợ Lách: Học tập và làm theo lời Bác gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người

Năm 2019, với chuyên đề học tập và làm theo lời Bác “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã hướng dẫn 02 nội dung dành cho cán bộ Đoàn và dành cho đoàn viên, thanh niên.

Theo đó, trong năm 2019, cán bộ Đoàn sẽ học tập, quán triệt và thực hiện nội dung “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi ” và đoàn viên, thanh niên sẽ học tập, quán triệt và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm”.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xác định Học tập và làm theo lời Bác là nội dung tập trung chú trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn năm 2019. Đồng thời, năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Từ đó, các cấp bộ Đoàn xác định việc Học tập và làm theo lời Bác năm 2019 cần thiết gắn với các công trình, phần việc, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, với những nội dung trọng tâm cụ thể:

Một là, tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xác định nội dung tuyên truyền cụ thể, phù hợp đối tượng gắn với yêu cầu nhiệm vụ được giao của từng tập thể, mỗi cá nhân. Trong đó tập trung tuyên truyền chủ đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vận động thanh thiếu nhi thực hiện các giá trị tiêu biểu đó là tập trung vào “Cần, kiệm, liêm, chính”, “Nói đi đôi với làm”, giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện” và vai trò của tuổi trẻ trong Năm Thanh niên tình nguyện – xây dựng huyện Nông thôn mới 2019.

Hai là, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc (1969 - 2019).

Ba là, tuyên truyền mô hình của các tập thể, việc làm theo lời Bác của cá nhân tiêu biểu trong và ngoài huyện; từ đội viên đến đoàn viên, cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ và đảng viên, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

Bốn là, tuyên truyền tư tưởng của Bác gắn liền với giáo dục niềm tin cho đoàn viên, thanh thiếu nhi vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Năm là, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hóa thành ý chí tự rèn luyện, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, chăm lo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, thoát nghèo theo tinh thần phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp, Đồng Khởi thoát nghèo.

Từ những nội dung trọng tâm đó, Đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã xác định những công việc cụ thể cần thực hiện:

Tổ chức Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 cho cán bộ Đoàn và cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các diễn đàn thảo luận xoay quanh các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung, giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc (1969-2019) cho thanh thiếu niên gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới; tổ chức sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), lấy Di chúc Bác làm nội dung trọng tâm để trao đổi, thảo luận vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong việc thực hiện lời dạy của Người;

Song song đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung học tập chuyên đề năm 2019 và giá trị nội dung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; mô hình của các tập thể, việc làm theo lời Bác của cá nhân tiêu biểu; thực hiện công trình, phần việc làm theo lời Bác gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác.

Bên cạnh đó, mỗi tập thể, cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bảng đăng ký thực hiện Học tập và làm theo lời Bác gắn với các giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới tại các đơn vị. Và xem đây là một trong số những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đoàn và đánh giá xếp loại cán bộ, đoàn viên trong năm.

Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; gắn liền với triển khai các phong trào, chương trình của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những giá trị cơ bản và to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới./.

Huỳnh Ly