ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC ANH, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM (01/12/1920 - 01/12/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ ĐỨC ANH, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (01/12/1920 - 01/12/2020)

Đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 22/4/2019)

Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem đề cương tại: