ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE (TECHFEST MEKONG 2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE ( TECHFEST MEKONG 2020)

Xem đề cương tại: