TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và trong phạm vi cả nước.

Quyền bầu cử và ứng cử đã được Hiến pháp qua các thời kỳ ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện. Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm  2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã có những nội dung đổi mới quan trọng, tiếp tục đề cao và phát huy quyền của Nhân dân trong bầu cử, ứng cử để lập ra cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đủ tiêu chuẩn, đại diện ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Tuổi trẻ xứ Dừa trân trọng gửi đến Quý độc giả Tài liệu Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, truyền thông - Uỷ ban bầu cử tỉnh soạn thảo.

Tài liệu gồm 3 phần, 76 câu với những nội dung cơ bản sau:

- Phần thứ nhất: Những vấn đề chung (từ câu 1 đến câu 26).

- Phần thứ hai: Các tổ chức phụ trách bầu cử (từ câu 27 đến câu 34).

- Phần thứ ba: Cử tri và bầu cử (từ câu 35 đến câu 76).

Xem chi tiết tài liệu tại: 

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn