Thạnh Phú: Tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2019

        Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc "Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Công văn số 792-CV/HU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Đồng ý chủ trương giám sát chuyên đề theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị”.

       Ngày 03/10/2019 tại xã Thạnh Hải và Mỹ Hưng, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc thực hiện “Chiến lược phát triển Thanh niên” năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thạnh Hải và Mỹ Hưng. Đoàn giám sát do đồng chí Võ Thị Tố Quyên, Quyền Bí thư Huyện đoàn làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Phó đoàn cùng đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Ban Thường vụ Huyện đoàn; Thường trực Đảng ủy, UBND và các ngành trực thuộc UBND xã, Bí thư xã đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã cùng tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc

              Nội dung giám sát: Việc triển khai Luật Thanh niên; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh niên; việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên tại địa phương trong năm 2019. Công tác phối hợp quản lý, thống kê, nắm bắt tình hình thanh niên tại địa phương. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên; công tác nhận lãnh cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật. Công tác vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên và tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, thoát nghèo. Việc thực hiện chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện Chiến lược thanh niên. Hoạt động của Hội đồng công tác thanh niên, công tác phối hợp giữa UBND xã với Xã đoàn và các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác thanh niên; việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội tại địa phương tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm.

           Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Võ Thị Tố Quyên, Quyền Bí thư Huyện đoàn - Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tại địa phương và đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hải và Mỹ Hưng quan tâm thực hiện một số nội dung trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền Luật Thanh niên, kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến thanh niên sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp quản lý, điều tra nắm chắc số lượng thanh niên trên địa bàn xã. Củng cố Hội đồng công tác thanh niên xã, hoạt động cần bám theo quy chế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và cụ thể hóa kế hoạch thực hiện sát với thực tế tại địa phương. UBND xã cần quan tâm, thường xuyên phối hợp với các đoàn thể xã thực hiện tốt hơn nữa về công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả; phân công cụ thể trách nhiệm phối hợp của từng ngành trong giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến để mang lại hiệu quả cao; tăng cường công tác xã hội hóa trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên. Tiếp tục quan tâm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; vận động xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cần gắn với tạo việc làm cho thanh niên. Tại buổi giám sát, đồng chí lãnh đạo UBND của 02 xã cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóp góp của Đoàn giám sát, hứa sẽ khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

        Qua giám sát, đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới góp phần thực hiện tốt công tác phát triển Thanh niên trong thời gian tới./.

Đức Nhân - Huyện đoàn Thạnh Phú