Tuổi trẻ Bến Tre tổ chức sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên” và tưởng niệm 90 năm Ngày hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (21/11/1931 – 21/11/2021)

Năm 2021, tròn 90 năm ngày đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên tuyên bố trước tòa án thực dân “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” và anh dũng hy sinh vào ngày 21/11/1931.

Nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, qua đó tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tỉnh tổ chức cho 100% cơ sở Đoàn tuần sinh hoạt cao điểm từ ngày 19/11 đến ngày 26/11/2021 về sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên” và tưởng niệm 90 năm Ngày hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (21/11/1931 – 21/11/2021)” . Hình thức sinh hoạt thông qua xem tư liệu, phát biểu cảm nghĩ bản thân, tọa đàm, bài viết cảm tưởng, cảm nhận, đọc sách tìm hiểu về anh hùng Lý Tự Trọng … qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, học tập, noi gương tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, từ đó xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

        Một số hình ảnh sinh hoạt chính trị cao điểm của cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trong đợt sinh hoạt chủ điểm, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre đã nêu cao việc học tập về tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng, nhiều ý kiến đoàn viên, thanh thiếu niên xoay quanh câu nói nổi tiếng vẫn còn sống mãi với thời gian và các thế hệ tuổi trẻ mai sau:“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, qua đó mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên luôn tiếp bước truyền thống của anh hùng Lý Tự Trọng, đồng thời liên hệ bản thân ra sức phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên “Đồng Khởi mới” mới của tỉnh tại địa phương./.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn