Tuổi trẻ Châu Thành “Khẩn trương tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII”

Xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 Thực hiện Công văn số 2946-CV/TĐTN-TCKT ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến sâu, rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên nội dung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII hoàn thành trong tháng 4/ 2022.

Với hình thức hội nghị cấp cụm, cấp liên chi đoàn, Đoàn cơ sở đã linh hoạt tổ chức quán triệt, học tập các nội dung cơ bản của: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và một số văn bản mới của Đảng. Cùng đó, các đơn vị cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan công tác triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này.

 Ngoài ra, Đoàn từ huyện đến cơ sở còn tuyên truyền trên facebook và zalo của đơn vị. Kết quả, có 33 hoạt động nghiên cứu, học tập, 25 tin bài tuyên truyền, chia sẻ Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW cho 2.590 đoàn viên, hội viên tiếp cận. Đây là các văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là cần thiết.

Qua đó, đã tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong hệ thống Đoàn, là cơ hội để mỗi cá nhân nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm  nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Mỹ Xuyên - Huyện đoàn Châu Thành