Giới thiệu chung

Chức năng nhiệm vụ

- Ban Thanh thiếu nhi, Trường học

a. Chức năng

Là ban chuyên môn tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, Đội khối trường học.

b. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi khối trường học.