TẦM VÓC, GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG KAYSONE PHOMVIHANE

Những chặng đường vinh quang, những thành tựu to lớn mà cách mạng Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây, của Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đồng chí không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào một sự nghiệp vĩ đại mà còn để lạ di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Kaysone Phomvihane và tấm gương sáng ngời về đạo đức và phong cách.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966

Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Kaysone Phomvihane - nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào “gắn liền với lịch sử đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng đầy vẻ vang của nhân dân các bộ tộc Lào, đưa nước Lào tiến lên con đường dân chủ nhân dân, xây dựng và bảo vệ nước Lào hòa bình, độc lập và phồn vinh”.

Từ khi tham gia cách mạng cho đến khi trở thành người đứng đầu Đảng, Chính phủ và Nhà nước Lào, đồng chí Kaysone Phomvihane đã cống hiến toàn bộ tài năng, trí lực của mình cho sự nghiệp cách mạng Lào, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi thử thách, khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các bộ tộc Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới của đất nước Lào ngày nay.

Lịch sử cách mạng Lào, lịch sử Đảng Nhân dân cách mạng Lào mãi khắc ghi và khẳng định, đồng chí Kaysone Phomvihane là một nhà lãnh đạo tài năng và đức độ, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân các bộ tộc Lào; người bạn gần gũi, chí thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thời gian càng lùi xa, thế giới có nhiều đổi thay, nhưng tầm vóc, giá trị và sự tỏa sáng của tư tưởng Kaysone Phomvihane với cách mạng Lào, cùng sự nghiệp và tấm gương ngời sáng của hai vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta là không hề thay đổi. Di sản tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi mãi soi đường cho dân tộc Lào đi đến tương lai tươi sáng.

*

*     *

Đối với cách mạng Lào, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào di sản hết sức quý giá, to lớn, sâu sắc và toàn diện. Đó là tư tưởng Kaysone Phomvihane.

Tư tưởng Kaysone Phomvihane là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong điều kiện cụ thể của đất nước Lào, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của các bộ tộc Lào, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là những quan điểm sáng tạo về đường lối và phương pháp cách mạng, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tập hợp và tổ chức lực lượng cách mạng, về chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, đạo đức, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Đồng chí Kaysone Phomvihane đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo và thành công các vấn đề trọng yếu của cách mạng Lào: xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào đấu tranh giành độc lập dân tộc thắng lợi; xây dựng nền dân chủ nhân dân; hoạch định đường lối đổi mới, phát triển hiện nay của đất nước Lào theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những người cộng sản và nhân dân các bộ tộc Lào có thể tìm thấy tính cách mạng và sáng tạo của tư tưởng Kaysone Phomvihane trên nhiều vấn đề, trước hết thể hiện trong việc xác định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng phát triển và tôi luyện họ trong lò lửa đấu tranh; ra sức phát triển và củng cố Đảng ngày càng vững mạnh, bảo vệ và tăng cường đoàn kết nội bộ để Đảng đủ khả năng làm tròn sứ mệnh lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân Lào đã giao phó. Đây là một cống hiến nổi bật của đồng chí Kaysone Phomvihane đối với sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản ở Lào.

Đó là quan điểm về vai trò, vị trí của quần chúng nhân dân, coi nhân dân là nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng. Đảng phải ra sức tập hợp, tổ chức, huy động được sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng Kaysone Phomvihane còn biểu hiện sống động trong đường lối, chính sách, phương pháp lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng cho cách mạng Lào và liên minh chiến đấu Lào - Việt cũng như xây dựng tình đoàn kết quốc tế.

Bước vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng chí Kaysone Phomvihane đã nêu lên hệ quan điểm đổi mới đồng bộ, toàn diện, có nguyên tắc, từng bước vững chắc, không nóng vội, chủ quan, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế. Điều đó cho thấy, tư tưởng Kaysone Phomvihane rất sống động, luôn đồng hành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử của cách mạng Lào. Vì vậy, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhấn mạnh: “kiên định và kiên quyết thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có tính nguyên tắc do Chủ tịch Kaysone Phomvihane đề xướng trở thành hiện thực, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống dân chủ nhân dân nhằm đạt tới mục tiêu xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng”; khẳng định tư tưởng Kaysone Phomvihane là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Lào, vẫn luôn là ngọn cờ dẫn dắt, soi đường, kim chỉ nam cho cách mạng Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi mới.

Thực tiễn thắng lợi của cách mạng Lào đã kiểm nghiệm và xác nhận tư tưởng Kaysone Phomvihane đã thật sự trở thành nguồn sống và sức mạnh cho Đảng, dân tộc Lào, tiếp tục dẫn dắt tiến trình phát triển của cách mạng Lào trên hành trình xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nước Lào đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Sự nghiệp đổi mới của nước Lào đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Lào đang đứng trước nhiều vận hội phát triển song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay là một sự nghiệp vẻ vang song cũng vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. Sự nghiệp đó đòi hỏi Đảng và nhân dân Lào phải kiên định mục tiêu, con đường mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã lựa chọn, được thực tiễn lịch sử phong phú hai nước kiểm nghiệm là đúng đắn, hợp quy luật; đồng thời phải có một quyết tâm chính trị rất cao và phải rất sáng tạo trong cả tư duy và hành động.

Trong bối cảnh mới, Đảng Nhân dân cách mạng Lào khẳng định tầm vóc, giá trị khoa học, cách mạng của di tư tưởng Kaysone Phomvihane, tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng Kaysone Phomvihane, tìm thấy tư tưởng đổi mới và phát triển trong di sản tư tưởng của vị lãnh tụ kính yêu để vận dụng sáng tạo vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng, bức thiết của cách mạng.

Đối với cách mạng Lào, trong tình hình hiện nay, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự nghiệp đổi mới, một yêu cầu quan trọng và cấp thiết đặt ra là phải coi trọng nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn, đi sâu nghiên cứu về Chủ tịch Kaysone Phomvihane trên bình diện nhà tư tưởng, lý luận. Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Kaysone Phomvihane cần được tiến hành trên cơ sở khoa học, nhằm làm sáng rõ hơn nữa cả cơ sở lý luận và thực tiễn, cả nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng vào đời sống đất nước Lào hiện nay, tương xứng với tầm vóc của tư tưởng Kaysone Phomvihane.

*

*     *

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mêkông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là quan hệ đặc biệt, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kiến tạo, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đem lại độc lập, tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho hai dân tộc. Đó là mối quan hệ thể hiện những ước vọng tha thiết của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung; xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia; đó là mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững mang tính xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, các chặng đường trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam và Lào hôm nay và mai sau mãi mãi khắc sâu lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và lời nói của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: mối quan hệ Việt - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Thực tiễn lịch sử đã minh chứng, sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam và Lào gắn liền và ảnh hưởng lẫn nhau. Cách mạng Lào không thể tách rời sự phối hợp, giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể tách rời sự phối hợp, ủng hộ của cách mạng Lào. Vốn cùng một gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi phát triển thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong điều kiện cụ thể của mỗi nước, hai Đảng đã đảm đương xuất sắc vai trò lãnh đạo cách mạng hai nước và xác lập quan hệ đặc biệt. Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Kaysone Phomvihane đã từng chia sẻ: “Hai Đảng chúng ta rất thực tình với nhau, chúng ta hiểu nhau, có gì nói hết, nói với nhau như trong một nhà. Đây là điều rất đáng mừng. Trên thế giới ít có những đảng hiểu nhau sâu sắc, đoàn kết với nhau chặt chẽ, ruột thịt như hai Đảng của chúng ta. Có thể nói đây là một mẫu mực trong quan hệ giữa các đảng anh em”. Mối quan hệ đó ngày càng mở rộng, phát triển và được nâng lên về chất.

Hiện thực lịch sử khách quan đó càng làm sáng tỏ giá trị cao quý của tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane, cũng như vai trò lãnh đạo của hai Đảng trong việc xây dựng, củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc. Những bài học lịch sử của mối quan hệ mẫu mực ấy vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng thời, càng cho thấy rõ yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là nhiệm vụ then chốt đối với sự phát triển quan hệ đặc biệt phù hợp bối cảnh mới của thời đại và của hai dân tộc chúng ta. Việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, có ý nghĩa sống còn này không chỉ là bảo vệ một trong những thành quả cách mạng vô cùng quan trọng, mà còn là trách nhiệm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ trước lịch sử của hai dân tộc.

Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là những cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người Việt Nam và Lào. Chúng ta nguyện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp mà hai vị lãnh tụ đã để lại; tiếp tục làm cho di sản tư tưởng đó thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội Việt Nam và Lào, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển của mỗi nước trên con đường đi tới giàu mạnh, phồn vinh.

CLB Lý luận trẻ