Đề cương tuyên truyền

Tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2019)

và Tháng Thanh niên năm 2019

---------------