Đề cương tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2020)
----------

Tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2019)

và Tháng Thanh niên năm 2019

---------------