CLB Lý luận trẻ

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ. Bởi, theo Người: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”(1), “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Nhân nguồn sức mạnh của dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất

Chỉ khi nào Mặt trận nắm vững tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc thì mới vượt qua được mọi trở lực, khó khăn, thách thức; mới phòng và chống âm mưu phá hoạ

Diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chiều ngày 25/9/2020,  Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh tổ chức diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị

PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đứng trên lập trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn

TƯ TƯỞNG VÀ TÌNH CẢM CỦA BÁC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG, GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI VIỆT NAM

Với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, gắn với từng giai đoạn phát triển của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng với tư tưởng

Bến Tre: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh chuyên đề: “Kỹ năng tuyên truyền miệng”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sáng ngày 25/6/2020,  Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Kỹ năng tuyên truyền miệng”.

Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Xâm Nhập Của Các Sản Phẩm Văn Hóa Độc Hại Gây Hủy Hoại Đạo Đức Xã Hội Trong Đoàn Viên Hiện Nay

Trong công tác giáo dục của Đoàn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức lối sống cho tuổi trẻ.

Cảm nhận về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam,  non sông thu về

Vận dụng tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và hạn mặn

          “Dĩ nông vi bản” - lấy dân làm gốc luôn là tư tưởng chủ đạo, là quy chuẩn quan trọng nhất, là sách lược, là thế bền chặt để dựng nước và giữ nước, là cẩm nang điều hành đất nước qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc Vi