CLB Lý luận trẻ

Diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chiều ngày 25/9/2020,  Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ tỉnh tổ chức diễn đàn “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị

PHÁT HUY TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đứng trên lập trường giai cấp công nhân, vận dụng một cách sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, nêu cao ngọn

TƯ TƯỞNG VÀ TÌNH CẢM CỦA BÁC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG, GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI VIỆT NAM

Với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, gắn với từng giai đoạn phát triển của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng với tư tưởng

Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Xâm Nhập Của Các Sản Phẩm Văn Hóa Độc Hại Gây Hủy Hoại Đạo Đức Xã Hội Trong Đoàn Viên Hiện Nay

Trong công tác giáo dục của Đoàn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức lối sống cho tuổi trẻ.

Cảm nhận về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam,  non sông thu về

Vận dụng tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và hạn mặn

          “Dĩ nông vi bản” - lấy dân làm gốc luôn là tư tưởng chủ đạo, là quy chuẩn quan trọng nhất, là sách lược, là thế bền chặt để dựng nước và giữ nước, là cẩm nang điều hành đất nước qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc Vi

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Các thế lực thù địch có hai loại trong nước và ngoài nước. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ chế độ cộng sản ở Việt Nam, thay đổi chế độ chính trị này, từng bước kết hợp với các phương thức khác nhau.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận đã trở thành hiện thực ở Việt Nam

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen viết tháng 02 năm 1848 cách đây đã hơn 172 năm nhưng tác phẩm kinh điển ấy vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của nó.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre: Chăm chút cho hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng của các thành viên

Chiều nay, 11.11.2019, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức sinh hoạt. Tham dự và báo cáo bài có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.