CLB Lý luận trẻ

TỈNH TÁO VỚI LUẬN ĐIỆU “THÚC ĐẨY TỰ DO HỌC THUẬT” NHẰM PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng ch

Đấu tranh chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội - Một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay

“Phi chính trị hóa” quân đội là một trong những âm mưu thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, làm thay đổi bản

Phê phán quan điểm phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là kết quả của sự nhận thức, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.