Bình Đại: Hoàn thành Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 của huyện Bình Đại diễn ra từ ngày 23/01/2022 và 100% đoàn cấp cơ sở hoàn thành đại hội vào ngày 08/5/2022. Đơn vị xã Long Định chọn làm Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh, Huyện đoàn chọn Đoàn cơ sở Công an huyện thực hiện Đại hội điểm cấp huyện. Toàn huyện có 33 cơ sở Đoàn, trong đó có 20 Đoàn xã, thị trấn; 08 chi đoàn ngành và 05 Đoàn trường.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Định, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt trước Đại hội

Thực hiện theo sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn, BTV Huyện đoàn Bình Đại chỉ đạo các đơn vị Đoàn cấp cơ sở của huyện đã chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình Hướng dẫn số 26-HD/ĐTN, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn “về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI,  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Các đại hội thực hiện đảm bảo 04 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên, dự thảo văn kiện Đại hội cấp cơ sở; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đặc biệt, công tác nhân sự được các địa phương, đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Theo đó, có 20/33 đơn vị tổ chức bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội

Hiện Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Đại cũng đang tập trung chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Đại lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2022. Thành công của đại hội Đoàn cấp cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện đoàn Bình Đại, cấp ủy và ban chấp hành Đoàn các cấp; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, quyết tâm hành động đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện ngày một phát triển.

Nguyễn Thị Vô - Huyện đoàn Bình Đại