TUỔI TRẺ BẾN TRE KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY DANH HIỆU “ANH DŨNG ĐỒNG KHỞI, THẮNG MỸ, DIỆT NGỤY”, VỮNG TIN CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trong những ngày của mùa thu cách mạng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền để ôn lại chiến công vang dội nhất Thế kỷ 20 của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, gắn với sự ra đời của Nhà nước Công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á – Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một lần nữa, chúng ta khẳng định, để có được những kết quả kỳ vỹ trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Bên cạnh đó, là tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Có thể khẳng định: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 là thắng lợi khởi đầu cho mọi thắng lợi về sau, nên chúng ta nhất định phải thường xuyên liên tục tuyên truyền, giáo dục, làm cho thế hệ trẻ biết, hiểu rõ, trân quý những giá trị của sự kiện này mang lại, từ đó có suy nghĩ, hành vi đúng đắn.

Tuổi trẻ Bến Tre càng tự hào hơn khi năm nay là tròn 55 năm Bến Tre được chọn là một trong ba ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh và được Bộ Chỉ huy Miền quyết định tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” vào ngày 02/9/1968. Khi thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm nhấn mạnh dấu ấn của Đảng bộ, quân và dân Bến Tre trong tiến trình cách mạng, rằng: từ Nghị quyết 15, từ phong trào Đồng Khởi Bến Tre năm 1960 tạo tiền đề cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bước vào công cuộc đổi mới, quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tám chữ vàng danh hiệu tặng cho Bến Tre là một danh hiệu cao quý, là xứng đáng và là niềm tự hào, là động lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong kháng chiến và cả trong thời kỳ đổi mới.

Thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Bến Tre nói riêng đang dấn thân vào một mặt trận chưa bao giờ phức tạp, đầy cơ hội và cũng lắm thách thức như hiện nay, đó là mặt trận chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia phát triển kinh tế xã hội cùng với đó là tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng. Đúng như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc: thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của mình ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tình trạng “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên chưa được khắc phục triệt để; vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” với rất nhiều hệ luỵ cho thế hệ tương lai.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và của quê hương Đồng Khởi, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thời gian qua, tuổi trẻ Bến Tre đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Tỉnh ủy về “Phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng và thực hiện Kế hoạch “Thi đua Đồng Khởi mới xây dựng Bến Tre xanh” với phương châm “2 chân, 3 mũi”; xây dựng hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu “Yêu nước, Bản lĩnh, Hiếu thảo, Tình nguyện” và hình mẫu Thiếu nhi Bến Tre “Cháu ngoan Bác Hồ, không ngại việc khó, thi đua sáng tạo”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” các cấp; triển khai đồng bộ các mô hình, giải pháp trên tất cả các mặt công tác của Đoàn: đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục; tăng cường xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; triển khai mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà được các cấp ủy, chính quyền, Đoàn cấp trên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, trở thành động lực cho sự phấn đấu ngày càng tiến bộ hơn.

Ngày 21/8/2023 vừa qua, Tỉnh đoàn Bến Tre vừa phối hợp với Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Vững tin con đường chủ nghĩa xã hội” nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thống nhất 04 quan điểm sau trong phương hướng, nhiệm vụ tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay:

Một là, trong tư duy và hành động phải xem mục đích, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội là quan trọng, căn cốt trong mọi tổ chức và hoạt động của Đoàn, là yếu tố tiên quyết thể hiện Đoàn là đội hậu bị tin cậy của Đảng;

Hai là, khi tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa xã hội phải có phương pháp phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tránh rập khuôn, máy móc;

Ba là, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, có những công trình, phần việc cụ thể để tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đóng góp cụ thể vào thời kỳ quá độ;

Bốn là, phải tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc, yêu quý chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các hoạt động học tập và làm theo lời Bác vì chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sống động của một người cộng sản chân chính đi theo chủ nghĩa xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bến Tre đã và đang ra sức phát huy “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” với mục tiêu góp phần xứng đáng trong hiện thực hóa “Khát vọng Bến Tre 2045”, tham gia xây dựng một Bến Tre “Đáng sống, thu nhập tốt, xanh sạch, thân thiện và hiện đại”. Tuổi trẻ Bến Tre, hiện nay và trong tương lai, tiếp tục rèn luyện đạo đức tác phong, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, tham gia khởi nghiệp, lao động sản xuất; tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi và nhân dân; tham gia bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất giữa các tầng lớp thanh thiếu nhi; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… theo đúng những phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Ngày 02/9 năm nay cũng đánh dấu 54 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xa chúng ta, cũng là 54 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tuổi trẻ Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục ra sức phấn đấu, kế thừa những truyền thống vẻ vang của những người đi trước: “anh dũng”, “Đồng Khởi mới” trong lao động sản xuất và xây dựng tổ chức; “thắng”, “diệt” những thói hư tật xấu và sự lạc hậu; kế thừa xứng đáng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội với những con người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn