BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

LUẬN CHỨNG PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, SAI TRÁI HIỆN NAY VỀ HÌNH ẢNH VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tấn công trực diện vào những vấn đề cốt lõi thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhất là xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch.

LUẬN CỨ PHÊ PHÁN, PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM CHO RẰNG “CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN ĐÃ LỖI THỜI VÀ QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CẦN BỎ CỤM TỪ “NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG”, CỨ LÝ THUYẾT NÀO ĐÚNG THÌ THEO”

[204 NĂM NGÀY SINH CÁC MÁC (05/5/1818 – 05/5/2022)]

Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin và công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Sau sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917), những người cộng sản Nga và quần chúng nhân dân phải tiếp tục tiến hành cuộc nội chiến chống lại bọn phản động trong nước để bảo vệ thành quả cách mạng.

VĂN HÓA TÂM LINH VÀ PHÒNG, CHỐNG MÊ TÍN, DỊ ĐOAN

Một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm Điều 19 của Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”: “Mê tín,

Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội trở thành tâm điểm chống phá Đảng ta

Sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, nhiều người cho rằng đây là một “sự kiện lý luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nằm trong nội hàm bảo vệ nhân dân

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" có ý nghĩa rất quan trọng vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nằm trong nội hàm của bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.